Cysylltwch â Ni

Clerc, Mererid Morgan 

Mae Cyngor Cymuned Bronwydd yn croesawi gwybodaeth, sylwadau a awgrymiadau gwelliannau i'r gymuned. Defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod i gysylltu efo'r cynghorwyr cymunedol. Neu ebostio clercbcc@ymail.com

Contact Us

Clerk, Mrs Mererid Morgan 

Bronwydd Community Council welcomes information, comments and suggestions for improvements to our community. Please use the contact form below to contact your community councillors. Or email clercbcc@ymail.com