Cyllid y Cyngor

Mae’r gyfraith yn gwneud Cyngor Cymuned Bronwydd yn gyfrifol am reolaeth y gyllideb, a threfn ar archwilio ac edrych ar ôl ei harian a diogelu ei eiddo.

Clerc Cyngor Cymuned Bronwydd yw ‘r Swyddog Ariannol Cyfrifol sy’n gyfrifol am reoli cyllid y Cyngor; ef hefyd sydd yn gwneud yn siwr fod y cyfrifon yn cael eu cadw yn gywir.

Mae’r Cyngor yn penodi archwilydd menwol sy’n gwirio’r cyfrifon yn a chadarnhau eu bod wedi cael eu cadw a chyflwyno’n gywir. Mae ef n annibynol o’r cyngor.

Mae’r Archwilydd Cyffredin Cymru yn penodi archwilydd allanol ar gyfer cynghorau cymunedol. Maent hefyd yn gwneud yn siwr fod y cyfrifon yn gywir.

Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn caniatáu i'r cyhoedd archwilio cyfrifon blynyddol a chofnodion cyfrifo'r cyngor cyn yr archwiliad allanol. Gall y cyhoedd hefyd ofyn cwestiynau i'r archwilydd a gwrthwynebu rhywbeth yn y cyfrifon os dymunant.

 

Cyfrifon Blynyddol

Mae’r Swyddog Cyfrifol Cyllid yn paratoi cyfrifon y Cyngor am archwyliad mewnol ac allanol. Mae’r cyfrifon hyn ar gael i’w harchwylio gan y cyhoedd a’r archwilwyr allanol .

Mae’r cyfrifon yn dangos i bawb, fel y mae Cyngor Cymuned Bronwydd wedi defnyddio’r arian dros y flwyddyn a dangos eu bod wedi ymddwyn yn gywir.

Unwaith mae’r archwiliad allanol wedi’i gyflawni mae’r cyfrifon yn ymddangos isod. Gweler y cyfrifon sydd wedi eu harchwilio i Gyngor Cymuned Bronwydd

 

Gwariant y Cyngor 

Mae Swyddog Ariannol Cyfrifol (RFO) y cyngor yn paratoi'r cyfrifon bob blwyddyn ac yn darparu dadansoddiad o incwm a gwariant y Cyngor. Mae'r rhain ar gael ar-lein i'w harchwilio.


COUNCIL FINANCES

The law makes Bronwydd Community Council responsible for financial management and the system of financial checks and balances to manage its own money well and to safeguard its assets.

The Clerk of Bronwydd Community Council is also the Responsible Financial Officer (RFO) to manage the finances of the council. The RFO makes sure the accounts are kept properly.

Bronwydd Community Council appoints its own internal auditor who acts as one of the council's financial checks and balances. The internal auditor is independent of the council's management and the other checks and balances. The internal auditor checks that the councils system of checks and balances is working properly.

The Auditor General for Wales appoints external auditors for local councils. The external auditor makes sure that Bronwydd Community Council has effective financial checks and balances and has prepared the accounts properly.

The Public Audit (Wales) Act 2004 allows the public to inspect the council's annual accounts and accounting records before the external audit. The public can also ask questions of the auditor and make an objection to something in the accounts if they wish to.

Annual Accounts

The Responsible Financial Officer (RFO) of the council prepares the accounts for the annual external audit. These accounts are available for inspection by members of the public and have the accounts audited by their external auditor. 

The accounts demonstrate to all interested parties, how Bronwydd Community Council has used its money in the year and confirm that it has acted properly during the year.

Once the external audit has been completed the accounts will be displayed below. Please find below the audited accounts for Bronwydd Community Council.

 

Council Expenditure

The Responsible Financial Officer (RFO) of the council prepares the accounts each year and provides a breakdown of the income and expenditure of the Council. These are available online for inspection. 


Finance documents 2023